Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Hội thảo “Tăng cường dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu giáo dục trong thời đại số hoá”

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ phối hợp với San Jose State University (SJSU) tổ chức Hội thảo về “TĂNG CƯỜNG DỊCH VỤ THÔNG TIN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA” vào đầu tháng 9 năm 2011. Hiện nay Viện KHGD Việt nam đang triển khai nhận bài tham luận để Ban biên tập tiến hành biên tập và phát hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

————————————

Số:         /VKHGDVN

                     V/v: Viết bài cho hội thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
     
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011
Kính gửi: CÁC CÁ NHÂN, CÁC ĐƠN VỊ
 
            Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ phối hợp với San Jose State University (SJSU) tổ chức Hội thảo về “TĂNG CƯỜNG DỊCH VỤ THÔNG TIN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC TRONG THỜI ĐẠI SỐ HÓA”  vào đầu tháng 9 năm 2011. Hiện nay Viện KHGD Việt nam đang triển khai nhận bài tham luận để Ban biên tập tiến hành biên tập và phát hành.
            Kính mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục, các giảng viên ở các cơ quan giáo dục, trường đại học tham gia viết bài cho Hội thảo.
Nội dung bài viết về các vấn đề dưới đây:
·         Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụthông tin – tư liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và phát triển giáo dục?
·         Các yếu tố và điều kiện cần thiết để phát triển dịch vụ thông tin-tư liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và phát triển giáo dục trong thời kỳ số hóa.
·         Kinh nghiệm thực tiễn ở các cơ quan, đơn vị trong phát triển các loại hình dịch vụ thông tin – tư liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và quản lý.
·         Kinh nghiệm quốc tế về phát triển các loại hình dịch vụ thông tin, tư liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và phát triển giáo dục
·         Các mô hình hiệu quả để cung cấp thông tin – tư liệu cho cán bộ nghiên cứu giáo dục?
·         Các hình thức hợp tác nào trong và ngoài nước trong lĩnh vực thông tin giáo dục.
Bài viết không quá 5 trang đánh máy, Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, có kèm theo phần tài liệu tham khảo.
Bài tham luận cho Hội thảo gửi qua email tới hai địa chỉ sau:
2.      huong.tv@gmail.com
Hạn nộp bài cho Hội thảo: Đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2011
 
Các bài viết tham luận sẽ được đăng tải trên Website của Viện KHGD Việt Nam và trong Kỷ yếu hội thảo của Viện. Viện KHGD Việt Nam sẽ gửi giấy mời tham dự Hội thảo đến các đại biểu có bài viết tham luận.
 
Trân trọng cảm ơn sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý giáo dục từ các đơn vị, trường đại học. Sự nhiệt tình tham gia của các quí vị sẽ góp phần to lớn cho sự thành công của Hội thảo.
 

Nơi nhận:
– Các đơn vị
– Đăng tải trên web của Viện

– Lưu VT và TT TT-TV

 Phó Viện trưởng
 
 
           ( Ðã ký )         
 
 

  NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

Nguồn: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam