Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Hiệp hội cán bộ thư viện đại học và nghiên cứu Phi-lip-pin trong việc phục vụ các chuyên gia thông tin thư viện

philipinne

Giới thiệu

Năm 2009 đánh dấu năm hoạt động thứ 36 của PAARL. Sự ra đời của tổ chức này là kết quả của Hội nghị PAASCU (Hiệp hội công nhận các trường phổ thông, cao đẳng và đại học) được tổ chức vào 18‐19.9.1972. Tại hội nghị này, một nghị quyết đã được thông qua để “hình thành hiệp hội các thư viện chuyên ngành càng sớm càng tốt, và một ban chấp hành gồm 5 người sẽ xây dựng điều lệ và các quy định của hội”.

PAARL là viết tắt của Hội thư viện các trường đại học và thư viện viện nghiên cứu của Phi-lip-pin. Chủ tịch Hội là Marina G. Dayrit – cán bộ thư viện trường đại học Phi-lip-pin và Fr. Robert Suchan (Đại học Ateneo de Manila); Fr. Paul de Vera (trường cao đẳng San Beda), Sr. Patricia Alcarez (trường cao đẳng St. Scholastica’s) và Sr. Arcilla Cabula (trường cao đẳng St. Joseph’s), Điều lệ và các quy định của Hội đã được thông qua vào tháng 10.1973. Ban đầu, 60 đại biểu đã bỏ phiếu kín để bầu ra 9 thành viên tham gia Ban chấp hành gồm có Chủ tịch và Phó chủ tịch, thủ quỹ, thư ký và các thành viên Ban chấp hành. Có các tiểu ban sau: tiểu ban thành viên, tiểu ban bầu cử, tiểu ban tài chính, tiểu ban chương trình‐dự án và tiểu ban điều lệ. Cuộc họp BCH được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 5.8.1973.

Đến năm 2004, PAARL đã chỉnh sửa Điều lệ và các quy định của Hội và áp dụng chúng trong việc phối kết hợp lại về mặt tổ chức. Từ một hội của các thư viện các trường đại học và viện nghiên cứu, hội đã trở thành hội của các cán bộ thư viện các trường đại học và các viện nghiên cứu. Hoạt động này góp phần vào công tác chuyên nghiệp hoá hoạt động thư viện trong nước và phù hợp với nhu cầu cần thiết là cần phải thay đổi để trở thành một tổ chức của những cán bộ thư viện hơn là của các cơ quan thư viện.

Mục đích của Hội đã được quy định cụ thể và chi tiết hoá trong các quy định của Hội ‐ những hướng dẫn về việc thực hiện các hoạt động và công việc của Hội.

1‐ Thúc đẩy việc truy cập phù hợp và sử dụng hiệu quả các tri thức thành văn để hỗ trợ cho việc giảng dạy, nghiên cứu, nghiên cứu chuyên sâu và các dịch vụ hướng tới cộng đồng.

2‐ Thể hiện sự quan tâm đến thư viện các trường đại học và các viện nghiên cứu và sự phát triển chính sách thông tin ảnh hưởng đến tương lai của thư viện các trường đại học và các viện nghiên cứu.

3‐ Xây dựng những thực tiễn và chuẩn mực để cải thiện các dịch vụ thư viện và hoạt động thư viện hiện có.

4‐ Xây dựng một tổ chức dành cho các cán bộ thư viện và thông tin trong các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy.

5‐ Phối hợp với các tổ chức khác có cùng mục đích hoạt động

Chức trách của Ban Chấp hành hội

Điều 4 Điều lệ PAARL đề cập đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành hội. BCH Hội gồm có 9 thành viên được bầu ra từ các thành viên của Hội. Nhiệm kỳ của họ sẽ kéo dài 1 năm. BCH có trách nhiệm đề ra và điều hành các hoạt động cũng như có quyền phối hợp để thực hiện các hoạt động chung của hội. BCH Hội bầu ra các cán bộ chủ chốt làm việc tại Văn phòng: chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, kế toán, kiểm toán và cán bộ quan hệ công chúng. Chủ tịch Hội trước đây được coi là thành viên đặc cách của Ban Chấp hành.

BCH cũng quyết định về việc thành lập Uỷ ban tư vấn cho Hội, tập hợp những người đã từng là chủ tịch Hội nay sẵn sàng tham gia với vai trò cố vấn viên. Nhiệm kỳ của họ cũng trùng với nhiệm kỳ của BCH đương thời và họ không có quyền bỏ phiếu.

Các tiểu ban trong Ban Thường vụ của Hội

Để hỗ trợ và triển khai thực hiện nhiệm vụ, trưởng các tiểu ban và thành viên của các tiểu ban được bầu sẽ có trách nhiệm thực hiện các hoạt động theo kế hoạch làm việc của Hội. Ban Thường vụ của Hội gồm có các tiểu ban sau:

‐ Tiểu ban Hội nghị, Hội thảo: có nhiệm vụ lập kế hoạch cho các chương trình hoạt động của Hội, bao gồm: Hội nghị, hội thảo, tập huấn và các diễn đàn đại chúng. Tiểu ban này có trách nhiệm khảo sát, tìm kiếm địa điểm tổ chức, gửi thư mời, xác định thời gian tổ chức, lịch trình tổ chức hoạt động, thu thập các tài liệu để xây dựng kỷ yếu.

‐ Tiểu ban phát triển thành viên hội: nghiên cứu và phân loại các hồ sơ xin gia nhập Hội và đề xuất với Ban Chấp hành.

‐ Tiểu ban kiểm soát: đề xuất các phương thức đánh giá và thực hiện việc đánh giá các hoạt động tài chính của Hội

‐ Tiểu ban truyền thông: thu thập các tài liệu, thông tin để xuất bản các tài liệu của Hội, bao gồm bản tin hoạt động của Hội, thực hiện việc xuất bản bản tin này hàng quý

‐ Tiểu ban các vấn đề pháp luật: nghiên cứu những thay đổi dự kiến của các điều lệ hợp tác (Điều lệ) hoặc các văn bản pháp lý khác do Hội ban hành.

‐ Tiểu ban khen thưởng: tìm kiếm và đánh giá các ứng viên cho các giải thưởng và danh hiệu do Hội phong tặng. Tiểu ban này cũng có nhiệm vụ nghiên cứu các hồ sơ ứng viên xin học bổng và hỗ trợ tài chính cho các thành viên của Hội để viết luận văn cao học hoặc luận án tiến sỹ.

‐ Tiểu ban bầu cử: tìm kiếm các ứng cử viên vào thành phần của Ban Chấp hành, thực hiện việc tổ chức bầu chọn thành viên BCH hàng năm.

Chủ tịch Hội có quyền thành lập các tiểu ban đặc biệt khi cần thiết. Các tiểu ban này sẽ thực hiện những công việc do BCH giao phó. Các tiểu ban đặc biệt được thành lập trong năm 2009 bao gồm:

‐ Tiểu ban về các vấn đề đạo đức nghề nghiệp: có nhiệm vụ giải quyết – thông qua các quá trình ‐ những bất đồng hoặc những xung đột về quan điểm liên quan đến mục đích hoạt động của Hội.

‐ Tiểu ban PAARLNet: có nhiệm vụ nghiên cứu biên bản ghi nhớ giữa các thư viện thành viên.

‐ Tiểu ban các công việc đặc biệt: thực hiện việc nắm tiến độ triển khai thực hiện các công việc.

‐ Tiểu ban các vấn đề hợp tác quốc tế: có nhiệm vụ liên quan đến sự tham gia của các thành viên của Hội vào các hoạt động và sự kiện ở nước ngoài.

Vấn đề thu phí hội viên

Có 4 loại phí hội viên PAARL. Các thành viên bình thường là những cán bộ thư viện

đăng ký trở thành thành viên của Hội, có chứng chỉ hành nghề, có trình độ từ cử nhân đến cao học trong lĩnh vực thông tin thư viện và hiện tại đang làm việc tại một thư viện trường đại học hoặc thư viện của viện nghiên cứu. Đây là số lượng thành viên đông đảo nhất của Hội. Các bán thành viên là những người đã từng là thành viên của Hội, nay đã nghỉ hưu hoặc không còn công tác trong các thư viện các trường đại học hoặc thư viện nghiên cứu nữa. Họ cũng có thể là những người hiện đang là cán bộ thư viện nhưng không đăng ký hoặc không có chứng chỉ hành nghề thư viện. Họ không được tham gia ứng cử vào bất kỳ vị trí nào trong BCH Hội. Các hội viên tập thể là các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thực hiện hoạt động thư viện và quan tâm đến việc hỗ trợ các mục tiêu và hoạt động của PAARL. Các thành viên danh dự của Hội do BCH quyết định, dành cho các đối tượng nguyên là thành viên nay đã nghỉ hưu, có những đóng góp tích cực cho hoạt động thư viện của đất nước.

Các xuất bản phẩm

Ngay từ khi thành lập, PAARL đã ngay lập tức triển khai một số các hoạt động, chú trọng vào việc xuất bản các bảng thư mục cũng như các bảng chỉ dẫn nhằm giúp cho các

thư viện dễ dàng hơn trong việc cung cấp các dịch vụ truy cập thông tin. Những xuất bản phẩm hiện có bao gồm:

‐ Thư mục các tạp chí Phi-lip-pin (1974)

‐ Thư mục liên hợp Phi-lip-pin (1974)

‐ Danh mục liên hợp các luận án (1975‐1976 tới 1978‐1979)

‐ Danh mục liên hợp các luận án luận văn 1984‐1988 (1991)

‐ Tuyển tập các luận văn thạc sỹ 1983‐1984 (1986)

‐ Danh mục liên hợp các tạp chí về kinh doanh và kinh tế

‐ Danh mục liên hợp các tạp chí hiện có về giáo dục

‐ Danh mục liên hợp các tạp chí hiện có về khoa học và công nghệ

Năm 1997, bản tin PAARL đầu tiên được ấn hành, đăng tải những bài viết được trình bày trong các hội nghị hội thảo từ năm 1976 trở về trước. Bản tin này được Veneranda O Sajorda, Chủ tịch PAARL năm 2009 tổng hợp và biên soạn.

Các tiêu chuẩn của PAARL về thư viện các trường đại học

Có một số văn bản được xem như những tài liệu hướng dẫn việc đánh giá chất lượng hoạt động của thư viện các trường đại học gắn với nhiệm vụ, chức năng và mục tiêu hoạt động của chúng. Vào năm 1988, PAARL đã thành lập tiểu ban chuẩn hoá – ban này có nhiệm vụ nghiên cứu và chỉnh sửa các bảng tiêu chuẩn do Hiệp hội thư viện Phi-lip-pin xây dựng năm 1977. Công việc này được triển khai nhằm đáp ứng những yêu cầu liên quan đến sự thay đổi và thực tiễn hoạt động của rất nhiều thư viện. Dự thảo Tài liệu hướng dẫn tiêu chuẩn đã được trình bày trong các cuộc họp tại một số khu vực của quốc gia. Và văn bản cuối cùng đã được nộp cho Vụ Giáo dục, Văn hoá và Thể thao. Nhan đề của tài liệu đó là Các tiêu chuẩn thư viện dành cho hoạt động giáo dục bậc đại học, cao đẳng của Vụ Giáo dục, Văn hoá và Thể thao. Đến năm 1995, việc chỉnh sửa tài liệu này lại được đưa ra bàn thảo tại một số cuộc họp do Hội chủ trì. Tháng 1 năm 2000, dự thảo sửa đổi của tài liệu này được trình bày tại phiên họp thường niên toàn thể của PAARL. Sau đó, có rất nhiều cuộc họp cũng bàn về tài liệu này được tổ chức với sự tham gia của các cán bộ thư viện không chỉ của các trường đại học mà còn làm việc tại các loại hình thư viện khác.

Tài liệu chuẩn hoá 2000 của PAARL là những hướng dẫn cơ bản về phương thức quản lý thư viện, trong đó chú trọng đến các vấn đề về trình độ cán bộ, chính sách và các chu trình thực hiện, chế độ báo cáo, vai trò của thư viện trong bộ máy tổ chức của cơ quan và với uy tín nghề nghiệp của thư viện đối với các cán bộ công tác tại cơ quan đó.

Phần hỗ trợ tài chính đã trình bày những hướng dẫn liên quan đến việc chi dùng ngân sách, kiểm toán và kế toán trong các thư viện. Một trong những mục được tham khảo nhiều nhất là về Xây dựng vốn tài liệu. Phần này cung cấp những chỉ dẫn về mặt số lượng và chất lượng trong công tác xây dựng và quản lý vốn tài liệu. Phần về Nhân sự cung cấp những chỉ dẫn về số lượng quy định các cán bộ và nhân viên thư viện cũng như các yêu cầu về trình độ của họ. Phần này cũng nhấn mạnh vào sự tương quan giữa chuyên ngành đào tạo và các cán bộ thư viện làm việc trong từng ngành đó, góp phần phục vụ cho nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đào tạo tiếp tục và tham gia vào các hiệp hội thư viện và các tổ chức nghề nghiệp khác. Các phần nằm trong dịch vụ xác định rõ vai trò của thư viện, trách nhiệm của thư viện trong việc hỗ trợ hiệu quả và tích cực việc sử dụng các thông tin được lưu trữ trong thư viện, bao gồm cả việc cung cấp các thông tin chỉ dẫn cho người dùng tin.

Ngày 5.2.2009, PAARL lại tổ chức một diễn đàn công cộng để bàn thảo về nhu cầu cần thiết cập nhật, nếu như không muốn đề cập đến việc chỉnh sửa lại bảng tiêu chuẩn năm 2000. Diễn đàn công cộng này được tổ chức tại thư viện trường đại học FEATI của Manila với sự tham gia của hơn 150 đại biểu. Bà Fe Angela Verzosa, cựu chủ tịch PAARL đã bàn thảo về các phần khác nhau trong Bảng tiêu chuẩn và trình bày một số mục cần phải sửa đổi khi gắn với tình hình thực tiễn trong hoạt động của các thư viện các trường đại học và thư viện các viện nghiên cứu. Một số lượng lớn các câu hỏi vànhững thắc mắc hầu hết được các cán bộ thư viện trình bày – do không hiểu được việc dịch một số các phần trong tài liệu tiêu chuẩn. Một Uỷ ban Ad Hoc chuyên về tài liệu tiêu chuẩn được thành lập, chuyên về việc cập nhật và chỉnh sửa tài liệu tiêu chuẩn 2000 PAARL. Mọi người cho rằng đây là một công việc buồn tẻ và khá dài hơi nhưng cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt với lý do: đã 10 năm trôi qua kể từ bản dự thảo lần một của tài liệu này được xây dựng và thông qua.

Các chương trình dành cho hoạt động giáo dục tiếp tục và phát triển nghề nghiệp PAARL luôn là tổ chức đi đầu trong việc cung cấp các chương trình giáo dục tiếp tục và phát triển nghề nghiệp. Các hoạt động như hội nghị, hội thảo và các diễn đàn được tổ chức định kỳ hàng năm. Trong suốt giai đoạn đầu năm để lập kế hoạch tổ chức các hoạt động, BCH đã xây dựng kế hoạch thực hiện rất nhiều các hoạt động liên quan đến các chương trình giáo dục tiếp tục. Trong những năm vừa qua, các hội nghị, hội thảo đều tập trung vào sự thay đổi về vai trò của thư viện và các cán bộ thư viện trong việc xây dựng, hình thành và phát triển và phổ biến thông tin. Trong giai đoạn khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, hầu hết các chương trình đào tạo tiếp tục đều nhằm mục đích đào tạo, tập huấn cho các cán bộ thư viện để họ trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Một số các hoạt động là các chương trình hội thảo về các chủ đề: quản lý tri thức, siêu dữ liệu, học không biên giới, thư viện điện tử, học trực tuyến, thư viện 2.0, quản lý thư viện thế hệ thứ 3 và các chủ đề thiết yếu khác để tăng cường vai trò và năng lực của cán bộ thư viện trong nước.

Các hội nghị, hội thảo do Hội Thư viện tổ chức đều được các cán bộ thư viện mong chờ và tham gia đầy đủ. Những hoạt động này được xem là hoạt động chính hàng năm. Trong suốt thời gian CPE (chứng chỉ của tổ chức giáo dục nghề nghiệp tiếp tục) vẫn còn hiệu lực trong việc gia hạn chứng chỉ hành nghề của cán bộ thư viện, các cán bộ thư viện đều tham dự các sự kiện của PAARL để tích luỹ điểm. Bên cạnh việc được cung cấp các thông tin cập nhật về thực tiễn nghề nghiệp, các cán bộ thư viện tham gia các hoạt động này đều có dịp tham gia các hoạt động tham quan, giải trí…vì hầu hết các hoạt động này đều được tổ chức tại các địa điểm khác nhau, thường là ở ngoài thủ đô Metro Manila.

Một số những hoạt động thu hút được sự tham gia đông đảo nhất là:

‐ Hội thảo với chủ đề ʺQuay về căn bản: các chiến lược mới cho các thư viện thiên niên kýʺ được tổ chức năm 2000 tại Holiday Plaza Hotel, thành phố Cebu.

‐ Hội thảo với chủ đề ʺTương lai cho các thư viện ‐ những cơ quan ẩn chứa sự thay đổiʺ được tổ chức năm 2001 tại Four Seasons Hotel, thành phố Iloilo.

‐ Hội thảo với chủ đề ʺTăng cường các kỹ năng thư viện và sự cạnh tranh cần thiết trong nghề thư viện ʺ được tổ chức năm 2002 tại Casa Pilar Resort ở Boracay.

‐ Hội nghị ‐Hội thảo về ʺVai trò của thư viện trong việc thúc đẩy sự nghiệp văn hoá ‐ nghệ thuậtʺ được tổ chức năm 2003 tại Bohol Tropics Hotel ở Tagbilaran, Bohol.

‐ Hội thảo với chủ đề ʺVai trò của các thư viện và cán bộ thư viện trong hoạt động học tập trực tuyến: các vấn đề và mối quan tâmʺ được tổ chức năm 2004 tại Isla Parilla Resort, tỉnh Sarangani.

‐ Hội thảo về ʺCông tác nghiệp vụ trong môi trường luôn thay đổiʺ được tổ chức năm 2005 tại đảo Cove, Kawit, Cavite

‐ Hội thảo với chủ đề ʺCác dịch vụ thư viện và thông tin: những dạng thức mới trong kỷ nguyên số hoáʺ được tổ chức năm 2006 tại St. Paul Retreat House, La Trinidad, Benguet.

‐ Hội nghị‐ Hội thảo lần thứ 3 về ʺCác vấn đề về quản lý thư viện: thực tiễn và thách thức: làm hay không làmʺ được tổ chức tại Hotel Sea Breeze, thành phố Bacolod.

‐ Hội thảo về ʺXác định vị trí của thư viện trong môi trường 2.0: cung cấp các công nghệ và tài nguyên trên mạng theo hướng hợp tác và ảnh hưởngʺ được tổ chức năm 2008 tại SEMSDEC, thành phố Puerto Princesa, Palawan.

‐ Hội thảo ‐ Hội nghị về ʺXác định các đỉnh mốc của phát triển nghề nghiệpʺ được tổ chức năm 2008 tại Regency Inn, thành phố Davao.

Ngoài ra, còn có các hoạt động khác như các diễn đàn trao đổi, các bài giảng, tạo cơ hội trao đổi, thảo luận về các vấn đề hiện tại và xu hướng của ngành thông tin. Tham gia các hoạt động này, các thành viên có dịp được học hỏi và được biết thêm về nhiều vấn đề. Các hoạt động này cũng giúp cho Ban Chấp hành giữ chế độ liên lạc định kỳ với các thành viên và nắm bắt được các yêu cầu đào tạo nghề nghiệp tiếp tục của họ. Trong nhiều năm, PAARL đã tài trợ các chương trình tham quan học tập ở nước ngoài cho các thành viên. Năm 1997, 22 thành viên đã được tham gia chương trình tham quan, khảo sát thư viện tại Đài Loan (Sajorda, 1997). PAARL cũng tham gia thu xếp và hỗ trợ đoàn đại biểu Phi-lip-pin tham dự CONSAL XII tổ chức tại Brunei năm 2003.

Các phần thưởng và học bổng

Giải thưởng ʺCán bộ thư viện viện nghiên cứu/trường đại học của nămʺ là giải thưởng dành cho một cán bộ thư viện đã có đóng góp nổi trội cho hoạt động của thư viện nghiên cứu và thư viện các trường đại học. Giải thưởng ʺHoạt động nghề nghiệpʺ được trao cho cá nhân vừa thôi chức Chủ tịch Hội vì những đóng góp lớn lao cho hoạt động của Hội. Giải thưởng ʺThành tựu cuộc đờiʺ là giải thưởng cao nhất dành cho một cán bộ thư viện vì những đóng góp xuất sắc cho hoạt động thư viện các trường đại học.

Giải thưởng ʺChương trình hoạt động thư viện xuất sắc của nămʺ dành cho một thư viện viện nghiên cứu/trường đại học đã xây dựng và thực hiện một chương trình hoạt động nổi trội có tác động sâu sắc tới hoạt động của cộng đồng thư viện.

Hội Thư viện cũng hỗ trợ trong việc xét tặng các học bổng và phần thưởng. Với mục

đích là thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu trong đội ngũ những người làm công tác thư viện trong các trường đại học, Giải thưởng ʺDành cho Luận văn cao họcʺ được cấp cho những sinh viên cao học chuyên ngành thông tin thư viện để giúp họ nghiên cứu và viết luận văn. Kinh phí để thực hiện việc này được lấy từ quỹ Học bổng. Kinh phi cũng được dành để hỗ trợ những thành viên được xét chọn có tham luận được trình bày tại các hội thảo quốc tế. Một số thành viên cao cấp, tham gia nhiều hoạt động của Hội cũng được hỗ trợ chi phí tham dự các hội nghị, hội thảo.

PAARL 2.0

Để thu hút thêm nhiều thành viên tham gia, cần thiết phải sử dụng nhiều phương

thức bao gồm các mạng xã hội và các công cụ web 2.0. Ngoài những kênh truyền thông thông thường (thông báo, thư bưu chính..) việc trao đổi thông tin giữa các thành viên cũng được thực hiện theo hình thức điện tử. PAARL có trang thông tin wiki ‐ nguồn thông tin trực tuyến miễn phí rất hữu dụng cung cấp mọi thông tin liên quan đến PAARL và các nội dung khác. Wiki này do cựu Chủ tịch PAARL Fe Angela Verzosa xây dựng. Trong trang này có ghi rõ:

PAARLWiki là sáng kiến Library 2.0, một dự án do Hội cán bộ thư viện các trường đại học

và viện nghiên cứu (PAARL). Wiki này ban đầu được dự tính sẽ là một dạng thức kết hợp giữa từ điểnbách khoa thư và sách, cung cấp những đường dẫn cho phép truy cập các bài nghiên cứu, các nghiên cứu điển hình, các tham luận hội nghị, các bài thuyết trình, báo cáo kỹ thuật và báo cáo về hoạt động ở cấp quốc gia, các tài liệu về sự nghiệp thư viện Phi-lip-pin, các thư viện ở Phi-lip-pin, thư viện các trường phổ thông ởPhi-lip-pin, các tiêu chuẩn dành cho các thư viện ở Phi-lip-pin, các cán bộ thư viện xuất sắc của Phi-lip-pin, các tổ chức thư viện của Phi-lip-pin và các vấn đề liên quan đến thư viện. Hy vọng rằng wiki này sẽ không chỉ là nguồn thông tin tài liệu định hướng cho việc sử dụng các nguồn thông tin trực tuyến phong phú mà còn là công cụ hỗ trợ cộng đồng các cán bộ thư viện chia sẻ những thông tin và nguồn tài nguyên về sự nghiệp thư viện Phi-lip-pin.

“I am PAARL” là một blog do Roderick Ramos, hiện là chuyên viên phụ trách mảng

quan hệ báo chí (PRO) của Hội xây dựng. Trong blog này, anh viết về những sự kiện mới diễn ra, thông báo về những sự kiện sắp tổ chức, chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến PAARL và những thông tin khác mà các thành viên và các đối tượng không phải là thành viên PAARL cùng quan tâm.

PAARL là một tổ chức của những người làm công tác thông tin

PAARL luôn được coi là một trong những tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực thư

viện có uy tín nhất. Tổ chức này có khả năng quy tụ một số lượng đông đảo các thành viên là các cán bộ thư viện nhiệt tình, có trách nhiệm. Việc bầu chọn các thành viên vào Ban Chấp hành và các cán bộ trong từng mảng việc của Hội được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch và dân chủ. Không có tổ chức nào là hoàn hảo cả ‐ do đó, vẫn còn một số những bất đồng trong quá khứ nhưng đều được giải quyết ổn thoả, không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Hội.

Kiên định với những mục tiêu và mục đích của tổ chức, PAARL luôn hỗ trợ cho hoạt

động của thư viện các trường đại học và viện nghiên cứu. Nhận thức được nhu cầu của các cán bộ thông tin đối với các hoạt động đào tạo tiếp tục, tổ chức này sẽ tiếp tục thực hiện các dự án phù hợp, tổ chức các hoạt động hiệu quả, giúp cho việc học tập, tăng cường và cập nhật các kỹ năng mới.

Người dịch: Ths. Ngô Thị Hồng Điệp

Vụ Thư viện – Bộ Văn hoá thông tin thể thao và du lịch


Tài liệu tham khảo

Gonzalez, Lolita P. Brief History of PAARL. PAARL Directory of Members 2007‐2008: Preliminary pages ii. PAARL By‐Laws. 2004

PAARL directory of members 2007‐2008. PAARL Minutes of Meetings. June 5, 1973

PAARL wiki. (n.d.). Retrieved February 12, 2009 from http://paarl.wikispaces.com/

Ramos, Roderick (2009). I am PAARL. Message posted to http://iampaarl.blogspot.com/search/label/I%20AM%20PAARL

Sajorda, Veneranda O.(1997). PAARL invaded Taiwan. PAARL Newsletter. October‐December

 

 

Hiệp hội cán bộ thư viện đại học và nghiên cứu Phi-lip-pin trong việc phục vụ các chuyên gia thông tin thư viện

 

Tác giả: Elvira B. Lapuz

elvira.lapuz@up.edu.ph

 


Năm 2009 đánh dấu năm hoạt động thứ 36 của PAARL. Sự ra đời của tổ chức này là kết qu của Hội nghị PAASCU (Hiệp hội công nhận các trường phổ thông, cao đẳng và đại học) được tổ chức vào 18‐19.9.1972. Tại hội nghị y, một nghị quyết đã được thông qua để “hình thành hiệp hội các thư viện chuyên ngành càng sm càng tốt, một ban

chấp hành gồm 5 người sẽ xây dựng điều lệ các quy định của hội”. PAARL viết tt của Hội thư viện các trường đại học thư viện viện nghiên cứu của Philippine. Chủtịch Hội Marina G. Dayrit cán bộ thư viện trường đại học Philippine Fr. Robert Suchan (Đại học Ateneo de Manila); Fr. Paul de Vera (trường cao đẳng San Beda), Sr. Patricia Alcarez (trưng cao đẳng St. Scholastica’s) Sr. Arcilla Cabula (trường cao đẳng St. Joseph’s), Điều lệ các quy định của Hội đã đưc thông qua vào tháng 10.1973. Ban đầu, 60 đại biểu đã bỏ phiếu kín để bầu ra 9 thành viên tham gia Ban chấp hành gồm Chủ tịch Phó ch tịch, th quỹ, thư các thành viên Ban chp hành. các tiểu ban sau: tiểu ban thành viên, tiểu ban bầu cử, tiểu ban tài chính, tiểu ban chương trình‐dự án tiểu ban điều lệ. Cuộc họp BCH được tổ chức  ln đầu tn vào ngày 5.8.1973.

Đến năm 2004, PAARL đã chnh sửa Điều lệ các quy định ca Hội áp dụng chúng trong việc phối kết hợp lại về mặt tổ chức. Từ một hội của các thư viện các trường đại học viện nghiên cứu, hội đã trở thành hội của các cán bộ thư viện các trường đại học các viện nghiên cứu. Hot động này góp phn vào công tác chuyên nghiệp hoá hoạt động thư viện trong nước và phù hợp với nhu cầu cần thiết cần phải thay đi để trở thành một tổ chc của những cán bộ thư viện hơn của các cơ quan thư viện.

Mục đích của Hội đã được quy định cụ thể chi tiết hoá trong các quy định của Hi ‐ những hướng dẫn về việc thực hiện các hoạt động và công việc của Hội.

1‐ Thúc đẩy việc truy cập phù hợp sử dng hiệu qu các tri thức thành văn để hỗ trợ cho vic giảng dy, nghiên cứu, nghiên cứu chuyên sâu các dịch vụ hướng tới cộng đồng.

2‐ Th hiện sự quan tâm đến thư viện các trường đi học các viện nghiên cứu và sự phát triển chính sách thông tin ảnh ng đến ơng lai của thư viện các trường đại học và các viện nghiên cứu.

3‐ Xây dựng nhng thực tiễn chuẩn mực để cải thin các dịch vụ thư vin hot động tviện hiện có.

4‐ Xây dựng một t chức dành cho các cán b thư viện thông tin trong các quan nghiên cứu và giảng dạy.

5‐ Phối hợp với các tổ chức khác có cùng mục đích hoạt động

Chức trách của Ban Chấp hành hội

Điều 4 Điu lệ PAARL đề cập đến chức năng, nhiệm vụ quyn hạn của Ban Chấp hành hội. BCH Hội gm 9 thành viên được bầu ra t các thành viên của Hội. Nhim kỳ của họ sẽ kéo dài 1 m. BCH trách nhiệm đề ra và điều hành các hoạt động cũng như quyền phối hợp để thực hiện các hoạt đng chung của hội. BCH Hội bầu ra các cán bộ ch chốt làm việc tại Văn phòng: ch tịch, phó ch tịch, thư ký, kế toán, kim toán cán bộ quan hệ công chúng. Chủ tịch Hội trước đây được coi thành viên đặc cách của Ban Chấp hành.

BCH cũng quyết định về việc thành lập Uỷ ban vấn cho Hội, tp hợp nhng người đã từng ch tịch Hội nay sẵn sàng tham gia với vai trò cố vấn viên. Nhim kỳ của họ cũng trùng với nhiệm kỳ của BCH đương thời và họ không có quyền bỏ phiếu.

Các tiểu ban trong Ban Thường vụ của Hội

Để hỗ tr và triển khai thực hiện nhiệm vụ, trưởng các tiểu ban thành viên của các tiểu ban được bầu sẽ có trách nhiệm thực hiện các hoạt động theo kế hoạch làm việc của Hội. Ban Thường vụ của Hội gm có các tiu ban sau:

Tiểu ban Hội nghị, Hội thảo: có nhiệm v lập kế hoạch cho các chương trình hot động của Hội, bao gồm: Hội nghị, hội thảo, tập huấn các diễn đàn đại chúng. Tiu ban này trách nhiệm khảo sát, tìm kiếm địa điểm t chức, gửi thư mời, xác định thi gian tổ chức, lịch trình tổ chức hoạt động, thu thập các tài liệu để xây dựng k yếu.

Tiểu ban phát triển thành viên hội: nghiên cứu phân loại các hồ xin gia nhp Hội và đề xuất với Ban Chấp hành.

Tiu ban kiểm soát: đề xuất các phương thức đánh giá thực hiện việc đánh giá các hoạt đng tài chính của Hội

Tiểu ban truyền thông: thu thp các tài liệu, thông tin để xuất bản các tài liệu của Hội, bao gồm bản tin hoạt đng của Hội, thực hiện vic xuất bản bản tin này hàng quý

Tiểu ban các vấn đề pháp luật: nghiên cứu nhng thay đổi dự kiến của các điều lệ hợp tác (Điều lệ) hoặc các văn bản pháp lý khác do Hội ban hành.

Tiểu ban khen thưởng: tìm kiếm đánh giá các ứng viên cho các giải thưởng danh hiệu do Hội phong tặng. Tiểu ban này cũng nhiệm vụ nghiên cứu các hồ ứng

viên xin hc bổng hỗ trợ tài chính cho các thành viên của Hội để viết luận văn cao học hoặc luận án tiến sỹ.


Tiểu ban bầu cử: tìm kiếm các ứng cử viên vào thành phần của Ban Chấp hành, thực hiện việc tổ chức bầu chọn thành viên BCH hàng năm.

Chủ tịch Hội quyền thành lp các tiểu ban đặc bit khi cần thiết. Các tiểu ban này sẽ thực hiện những công việc do BCH giao phó. Các tiểu ban đặc biệt đưc thành lập trong năm 2009 bao gồm:

Tiu ban về các vấn đề đạo đức nghề nghiệp: nhiệm vụ giải quyết thông qua các quá trình những bất đồng hoặc nhng xung đột về quan điểm liên quan đến mc đích hoạt động của Hi.

Tiểu ban PAARLNet: nhiệm vụ nghiên cứu biên bản ghi nhớ giữa các thư vin thành viên.

Tiểu ban các công việc đặc biệt: thực hiện việc nắm tiến độ triển khai thực hiện các công việc.

Tiểu ban các vấn đề hợp tác quốc tế: nhiệm vụ liên quan đến sự tham gia của các thành viên của Hội vào các hoạt động và sự kiện ở nước ngoài.

Vấn đề thu phí hội viên

4 loại p hội viên PAARL. Các thành viên bình thường những cán bộ thư vin đăng tr thành thành viên của Hội, chứng ch hành nghề, trình đ từ cử nhân đến cao hc trong lĩnh vực thông tin thư viện hiện tại đang làm việc tại một thư viện trường đại học hoặc thư viện của viện nghiên cứu. Đây số lưng thành viên đông đảo nhất của Hội. Các bán thành viên nhng người đã từng thành viên của Hội, nay đã nghỉ hưu hoặc không còn công tác trong các thư viện các trường đại học hoặc thư vin nghiên cứu nữa. Họ cũng th những người hin đang cán bộ thư viện nhưng không đăng hoặc không chứng ch hành nghề t viện. H không được tham gia ứng cử vào bất kỳ vị trí nào trong BCH Hội. Các hội viên tập thể là các quan, đơn v, tổ chức thực hiện hoạt động thư vin và quan tâm đến việc hỗ trợ các mục tiêu và hoạt đng của PAARL. Các thành viên danh dự của Hội do BCH quyết định, dành cho các đối ng nguyên thành viên nay đã nghỉ hưu, những đóng góp tích cực cho hoạt đng thư viện của đất nước.

Các xuất bản phẩm

Ngay từ khi thành lp, PAARL đã ngay lp tức triển khai một số các hoạt động, chú trọngo việc xuất bản các bảng thư mục cũng n các bảng ch dẫn nhằm giúp cho các thư vin d dàng hơn trong vic cung cấp các dịch v truy cập thông tin. Những xuất bản phẩm hiện có bao gồm:

Thư mục các tạp chí Philippine (1974)

Thư mục liên hợp Philippine (1974)

‐ Danh mc liên hợp các luận án (1975‐1976 tới 1978‐1979)

‐ Danh mc liên hợp các luận án luận văn 1984‐1988 (1991)

‐ Tuyển tập các luận văn thạc sỹ 1983‐1984 (1986)

‐ Danh mc liên hợp các tạp chí về kinh doanh và kinh tế

‐ Danh mc liên hợp các tạp chí hiện có về giáo dục

‐ Danh mc liên hợp các tạp chí hiện có về khoa học và công nghệ

Năm 1997, bản tin PAARL đầu tiên được ấn hành, đăng tải những bài viết được trình bày trong các hội nghị hội thảo từ năm 1976 trở về trước. Bản tin này được Veneranda O Sajorda, Chủ tịch PAARL năm 2009 tổng hợp và biên soạn.

Các tiêu chuẩn của PAARL về thư viện các trường đại học

một số văn bản được xem như nhng tài liệu ớng dẫn việc đánh giá chất lượng hoạt động của thư viện các trưng đại học gắn với nhiệm vụ, chức năng mục tiêu hoạt đng của chúng. Vào năm 1988, PAARL đã thành lập tiểu ban chuẩn hoá ban này có nhiệm vụ nghiên cứu chỉnh sửa các bảng tiêu chuẩn do Hiệp hội thư vin Philippine xây dựng năm 1977. Công việc này được triển khai nhằm đáp ng những yêu cầu liên quan đến sự thay đổi thc tiễn hoạt động của rất nhiều thư viện. Dự thảo Tài liệu hướng dẫn tiêu chuẩn đã được trình bày trong các cuộc họp tại một số khu vực của quốc gia. Và văn bản cuối cùng đã được nộp cho Vụ Giáo dục, Văn hoá Thể thao. Nhan đề của tài liệu đó Các tiêu chuẩn thư viện dành cho hoạt động giáo dục bậc đại học, cao đẳng của Vụ Giáo dục, Văn hoá Th thao. Đến năm 1995, việc chnh sửa tài liệu này lại được đưa ra bàn thảo tại một số cuộc họp do Hội ch trì. Tháng 1 năm 2000, dự thảo sa đổi của tài liệu này được trình bày tại phiên họp thường niên toàn thể của PAARL. Sau đó, có rất nhiều cuộc họp cũng bàn về tài liệu này được tổ chức với s tham gia của các cán bộ t viện không ch của các trường đại học mà còn làm việc tại các loại hình thư vin khác.

Tài liệu chuẩn hoá 2000 của PAARL những hướng dẫn bn về phương thức quản thư viện, trong đó chú trọng đến các vấn đề về trình độ cán bộ, chính sách và các chu trình thực hin, chế độ báo cáo, vai trò của thư viện trong bộ máy tổ chức của cơ quan với uy tín nghề nghiệp của thư viện đối với các cán bộ công tác tại quan đó.

Phần Hỗ tr tài chính đã trình bày nhng hướng dn liên quan đến việc chi dùng ngân sách, kiểm toán kế toán trong các thư viện. Một trong nhng mục được tham khảo nhiều nht về Xây dựng vn tài liệu. Phần này cung cấp nhng ch dẫn về mặt số lượng chất lượng trong công tác xây dựng quản vốn tài liệu. Phần về Nhân sự

cung cấp những ch dẫn về số lượng quy định các cán bộ nhân viên thư viện cũng như các yêu cầu về trình độ của họ. Phần này cũng nhấn mạnh vào sự tương quan gia chuyên ngành đào to các cán bộ thư viện làm việc trong từng ngành đó, góp phn phục vụ cho nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đào tạo tiếp tục tham gia vào các hiệp hội thư viện các tổ chức nghề nghiệp khác. Các phần nằm trong dịch vụ xác định vai trò của thư viện, trách nhiệm ca thư viện trong việc hỗ trợ hiệu qu tích cực việc sử dụng các thông tin được lưu tr trong thư viện, bao gồm cả việc cung cấp các thông tin chỉ dẫn cho người ng tin.

Ngày 5.2.2009, PAARL lại tổ chức một diễn đàn công cộng để bàn thảo về nhu cầu cần thiết cập nhật, nếu như không muốn đề cập đến việc chỉnh sửa lại bảng tiêu chuẩn năm 2000. Diễn đàn công cộng này được tổ chức tại thư viện trưng đại học FEATI của Manila với sự tham gia của hơn 150 đi biểu. Fe Angela Verzosa, cựu ch tịch

PAARL đã bàn thảo v các phần khác nhau trong Bng tiêu chuẩn trình bày một số mục cần phải sửa đổi khi gắn với tình hình thực tiễn trong hot động của các thư vin các trường đại học và thư viện các viện nghiên cứu. Một số lượng lớn c câu hỏi những thắc mắc hầu hết được các cán bộ thư viện trình bày do không hiểu được việc dịch một s các phần trong tài liệu tiêu chuẩn. Một Uỷ ban Ad Hoc chuyên về tài liu tiêu chuẩn được thành lập, chuyên về việc cập nhật chỉnh sửa tài liệu tiêu chuẩn 2000 PAARL. Mọi người cho rằng đây một công việc buồn tẻ khá dài hơi nhưng cn phải được thực hiện càng sớm càng tt vi lý do: đã 10 năm trôi qua kể từ bn dự tho lần một của tài liệu này được xây dựng và thông qua.

Các chương trình dành cho hot động giáo dục tiếp tục và phát triển nghề nghiệp PAARL luôn tổ chức đi đầu trong việc cung cấp các chương trình giáo dục tiếp tc và phát triển nghề nghiệp. Các hoạt động n hội nghị, hội thảo các diễn đàn đưc tổ chức định kỳ hàng m. Trong suốt giai đoạn đầu năm để lp kế hoạch tổ chức các hoạt động, BCH đã xây dựng kế hoạch thực hiện rất nhiều các hoạt động liên quan đến các chương trình giáo dục tiếp tục. Trong những năm vừa qua, các hội nghị, hội thảo đều tập trung vào sự thay đổi về vai trò của thư viện và các cán bộ thư vin trong vic xây dựng, hình thành phát triển ph biến thông tin. Trong giai đon khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, hầu hết các chương trình đào tạo tiếp tục đều nhằm mục đích đào tạo, tập huấn cho các cán bộ thư viện để họ trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Một số các hoạt động các chương trình hội tho về các ch đề: quản

tri thức, siêu dữ liệu, học không biên giới, thư viện điện tử, học trực tuyến, thư viện 2.0, quản thư viện thế hệ thứ 3 các ch đề thiết yếu khác để tăng cường vai trò ng lực của cán bộ thư vin trong nước.

Các hội nghị, hội tho do Hội Thư viện tổ chức đều được các cán bộ thư viện mong ch tham gia đầy đ. Những hoạt động này được xem hoạt động chính hàng m. Trong suốt thời gian CPE (chứng ch của tổ chức giáo dục nghề nghiệp tiếp tục) vẫn còn hiệu lực trong việc gia hạn chng ch hành nghề của cán bộ thư viện, các cán bộ thư viện đều tham dự c sự kiện của PAARL để tích luỹ điểm. Bên cạnh vic được cung cấp các thông tin cập nhật về thực tiễn nghề nghiệp, các cán bộ thư viện tham gia các hoạt động này đều dịp tham gia các hoạt động tham quan, giải trí…vì hầu hết các hoạt động này đều được tổ chức tại các địa điểm khác nhau, thường ngoài thủ đô Metro Manila.

Một số nhng hoạt đng thu hút được sự tham gia đông đảo nht là:

Hội thảo với ch đề ʺQuay về căn bản: các chiến c mới cho các thư viện thiên niên kýʺ được tổ chc năm 2000 tại Holiday Plaza Hotel, thành phố Cebu.

Hội thảo với ch đề ʺTương lai cho các thư viện những quan ẩn chứa sự thay đổiʺ được tổ chức năm 2001 tại Four Seasons Hotel, thành phố Iloilo.

Hội tho với ch đ ʺTăng ng các kỹ năng t viện sự cạnh tranh cần thiết trong nghề thư viện ʺ được tổ chức năm 2002 tại Casa Pilar Resort ở Boracay.

Hội nghị ‐Hội tho v ʺVai trò của thư vin trong vic thúc đẩy sự nghiệp văn hoá

nghệ thutʺ được tổ chức năm 2003 tại Bohol Tropics Hotel ở Tagbilaran, Bohol.

Hội thảo với ch đề ʺVai trò của các thư viện cán bộ thư viện trong hoạt động học tập trc tuyến: các vấn đề mối quan mʺ được tổ chức năm 2004 tại Isla Parilla Resort, tỉnh Sarangani.

Hội thảo về ʺCông tác nghiệp vụ trong môi trường luôn thay đổiʺ được tổ chức năm 2005 tại đo Cove, Kawit, Cavite

Hội thảo với ch đề ʺCác dịch vụ thư viện thông tin: nhng dạng thức mới trong kỷ nguyên số hoáʺ được tổ chc năm 2006 tại St. Paul Retreat House, La Trinidad, Benguet.

Hội nghị‐ Hội thảo lần thứ 3 về ʺCác vấn đề về quản thư vin: thực tiễn thách thức: làm hay không làmʺ được tổ chức tại Hotel Sea Breeze, thành phố Bacolod.

Hội thảo về ʺXác đnh vị trí của thư viện trong môi trường 2.0: cung cấp các công nghệ tài nguyên trên mạng theo hướng hợp tác ảnh ngʺ được t chức năm 2008 tại SEMSDEC, thành phố Puerto Princesa, Palawan.

Hội thảo Hội nghị về ʺXác định các đỉnh mốc của phát triển nghề nghiệpʺ được tổ chức năm 2008 tại Regency Inn, thành phố Davao.

Ngoài ra, còn các hoạt động khác như c diễn đàn trao đổi, c bài giảng, tạo cơ hội trao đi, thảo lun về các vn đề hiện tại xu hướng của ngành thông tin. Tham gia các hoạt động y, các thành viên dp được học hỏi được biết thêm về nhiều vấn đề.c hoạt động này cũng giúp cho Ban Chấp hành giữ chế độ liên lạc định kỳ với các thành viên nắm bắt được các yêu cầu đào tạo nghề nghiệp tiếp tục của họ. Trong nhiều m, PAARL đã tài trợ các chương trình tham quan học tập nước ngoài cho các thành viên. Năm 1997, 22 thành viên đã được tham gia chương trình tham quan, khảo sát thư viện tại Đài Loan (Sajorda, 1997). PAARL ng tham gia thu xếp hỗ trợ đoàn đại biểu Philippine tham dự CONSAL XII tổ chức tại Brunei năm 2003.

Các phần thưởng và học bổng

Giải thưởng ʺCán bộ thư viện viện nghiên cứu/trưng đại học của nămʺ giải thưởng dành cho mt cán bộ thư viện đã đóng góp nổi trội cho hot đng của thư viện nghiên cứu thư viện c trường đại học. Giải thưởng ʺHoạt động nghề nghipʺ được trao cho nhân vừa thôi chức Chủ tch Hội vì những đóng góp lớn lao cho hot động của Hội. Giải thưởng ʺThành tựu cuộc đờiʺ giải thưng cao nhất nh cho một cán bộ thư viện những đóng góp xuất sắc cho hoạt động thư viện các trường đại học.

Giải thưởng ʺChương trình hoạt động thư viện xuất sắc của nămʺ dành cho một thư viện viện nghiên cứu/trường đại học đã xây dựng thực hin một chương trình hot động nổi trội có tác đng sâu sắc tới hoạt đng của cộng đồng tviện.

Hội Thư viện cũng hỗ trợ trong việc xét tặng các học bổng phn thưởng. Với mục đích thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu trong đội n những người làm công tác thư viện trong các trường đại học, Giải thưởng ʺDành cho Luận văn cao họcʺ được cấp cho những sinh viên cao học chuyên ngành thông tin thư viện để giúp họ nghiên cứu viết luận văn. Kinh phí để thực hiện việc này đưc lấy từ quỹ Học bổng. Kinh phi cũng được dành để hỗ trợ những thành viên được xét chọn tham luận được trình y tại các hi thảo quốc tế. Một số thành viên cao cấp, tham gia nhiều hoạt đng của Hội cũng được hỗ trợ chi phí tham dự các hội nghị, hội thảo.

PAARL 2.0

Để thu hút thêm nhiu thành viên tham gia, cần thiết phải sử dụng nhiều phương thức bao gồm các mng hội và các công cụ web 2.0. Ngoài nhng kênh truyền thông thông thưng (thông báo, thư bưu chính..) việc trao đổi thông tin giữa các thành viên cũng được thực hiện theo hình thức điện tử. PAARL trang thông tin wiki nguồn thông tin trực tuyến miễn phí rất hữu dụng cung cấp mọi thông tin liên quan đến PAARL các nội dung khác. Wiki này do cựu Chủ tịch PAARL Fe Angela Verzosa xây dựng. Trong trang này có ghi rõ:

PAARLWiki sáng kiến Library 2.0, một dự án do Hội n bộ thư vin các trưng đại học viện nghiên cứu (PAARL). Wiki này ban đầu đưc dự tính sẽ là một dạng thức kết hợp giữa từ điển‐bách khoa thư và sách, cung cấp những đưng dẫn cho phép truy cập các bài nghiên cứu, các nghiên cứu điển hình, các tham luận hội ngh, các bài thuyết trình, báo cáo kỹ thuật báo cáo về hoạt động cấp quốc gia, c tài liệu về sự nghiệp thư viện Philippine, các thư viện ở Philippine, t viện các trưng phổ thông ởPhilippine, các tiêu chuẩn dành cho các thư viện ở Philippine, các cán bộ thư viện xuất sắc của Philippine, các tổ chức thư viện của Philippine và các vấn đề liên quan đến thư viện. Hy vọng rng wiki này sẽ không ch là nguồn thông tin tài liệu đnh hưng cho việc sử dụng c nguồn thông tin trực tuyến phong phú mà n là công cụ hỗ tr cộng đồng các cán bộ thư viện chia sẻ những thông tin nguồn tài nguyên về sự nghiệpthư viện Philippine.


“I am PAARL” một blog do Roderick Ramos, hiện chuyên viên phụ trách mảng quan hệ báo chí (PRO) của Hội xây dựng. Trong blog này, anh viết về những sự kiện mới diễn ra, thông o về những sự kiện sắp tổ chức, chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến PAARL những thông tin khác mà các thành viên các đối ng

không phải là thành viên PAARL cùng quan tâm.

PAARL là một tổ chức của những người làm công tác thông tin

PAARL luôn được coi một trong những tổ chức nghề nghip trong lĩnh vực thư viện uy tín nhất. T chức này khả năng quy tụ một số ng đông đảo các thành viên các cán bộ t viện nhiệt tình, trách nhiệm. Việc bầu chọn các thành viên vào Ban Chấp hành và c cán bộ trong tng mảng việc của Hội được thực hin theo nguyên tắc minh bạch dân chủ. Không tổ chức nào hoàn hảo cả do đó, vẫn còn một số những bất đồng trong quá khứ nhưng đều được giải quyết ổn thoả, không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt đng của Hội.

Kiên định với nhng mục tiêu và mục đích của tổ chức, PAARL luôn hỗ trợ cho hot động của thư viện các trường đại học viện nghiên cứu. Nhận thức được nhu cầu của các cán bộ thông tin đối với các hoạt đng đào tạo tiếp tục, tổ chức này sẽ tiếp tục thc hiện các dự án phù hợp, tổ chức các hot động hiu quả, giúp cho việc học tập, ng cường và cập nhật các kỹ năng mới.

   Ni dch: Ths. Ngô Thị Hồng Điệp
Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá thông tin, thể thao và du lịch