Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Đề án IFLA ALP nhận hồ sơ tài trợ các dự án nhỏ cho năm 2012

Đề án Hành động vì sự phát triển thông qua các chương trình thư viện (The IFLA Action for Development through Libraries Programme (IFLA ALP)) của IFLA thông báo nhận hồ sơ tài trợ các dự án nhỏ cho năm 2012. Đề án IFLA ALP sẽ hỗ trợ về mặt tài chính và các hỗ trợ khác cho các dự án nằm trong các lĩnh vực chính của ALP trên cơ sở nguồn học liệu của IFLA và các nhu cầu sở tại.

Những dự án nào được hỗ trợ?

IFLA ALP hỗ trợ các dự án nhỏ (tối đa 7000 Euro một dự án) giúp thực hiện các workshops, hội thảo và các hoạt động khác. Các workshops thực hiện dựa trên nguồn học liệu của IFLA hoặc các hoạt động hỗ trợ huấn luyện chuyên viên đào tạo được khuyến khích. Các dự án phối hợp được thực hiện với sự hỗ trợ của các nguồn quỹ khác cũng được khuyến khích.

Các lĩnh vực ưu tiên của IFLA ALP

  • Sự phát triển và tính bền vững của các hiệp hội thư viện
  • Thư viện và xóa mù chữ
  • Hỗ trợ nâng cao vai trò của thư viện, bao gồm cả vai trò của các thư viện đối với văn hóa đọc
  • Truy cập thông tin thông qua công nghệ thông tin truyền thông trong các thư viện và các thiết bị thông tin truyền thông
  • Truy cập thông tin cho các nhóm xã hội bị cách li và ít nhận được sự quan tâm
  • Các ưu tiên mới và nổi bật cho các hoạt động chuyên môn

Ai có thể nộp hồ sơ?

Các hiệp hội thư viện, các nhóm hoặc liên minh thư viện, và các tổ chức khác nằm trong các quốc gia trực thuộc các tiểu ban khu vực của IFLA ở Châu Phi, Mỹ Latinh, Carebbean, Châu Á và châu Đại Dương hay ở các quốc gia đang phát triển đều được phép nộp hồ sơ.

Có thể lấy bản đầy đủ của tài liệu Hướng dẫn nộp hồ sơ và các mẫu hồ sơ trên website của IFLA. Đặc biệt khuyến khích ứng viên liên hệ với ALP và các Văn phòng khu vực trước hạn cuối nộp hồ sơ để thảo luận về đề cương của mình. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập trang IFLA ALP trên website của IFLA. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ là ngày 15/9/2011.

Theo Bản tin IFLA (http://www.ifla.org/en/alp/)