Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Nghiên cứu văn hóa thông tin trong các trường ĐH ở Thái Lan

vanhoathongtinMột thách thức lớn để đạt được những thành tựu nhất định trong việc cải thiện chất lượng thông tin nằm ở việc tăng cường những thay đổi về văn hoá trong một tổ chức. Văn hoá thông tin được xác định như một hệ thống chia sẻ tầm quan trọng và nhận thức về thông tin là sở hữu của các cá nhân thuộc tổ chức đó. Những khía cạnh này sẽ bao gồm các giá trị và chuẩn mực được thể hiện thông qua các hoạt động sử dụng thông tin, quản lý thông tin và đánh giá hiện trạng. Bài viết này có mục đích nghiên cứu văn hoá thông tin của các trường đại học công lập Thái Lan. Bài viết trình bày một phần các kết quả của nghiên cứu “Phát triển văn hoá thông tin tại các đơn vị giáo dục cấp cao đẳng, đại học tại Thái Lan”.

Một nghiên cứu về mặt số lượng đã được thực hiện để tìm hiểu về hiện trạng văn hoá thông tin của các trường đại học ‐ được chính những người đang làm việc tại các trường này đánh giá và thực hiện. Các dữ liệu thu được thông qua bảng phỏng vấn 99 cán bộ, 27 giảng viên, 29 nhân viên của 8 trường đại học tại 4 khu vực của Thái Lan. Nghiên cứu xác định văn hoá thông tin dựa trên các giá trị, các chuẩn mực, các hoạt động sử dụng thông tin, quản lý thông tin, đánh giá hiện trạng thông tin. Bài viết này sẽ miêu tả bản chất của văn hoá thông tin tại 3 loại hình các trường đại học: các trường có thời gian xây dựng và phát triển lâu năm, các trường có thời gian phát triển trung bình và các trường mới được thành lập. Một kết quả tìm được quan trọng là những người làm việc ở các trường mới được thành lập có văn hoá thông tin ở cấp độ cao hơn so với những người ở các trường có thời gian phát triển lâu năm và trung bình

Đọc toàn văn tại đây: fulltext

Người dịch: ThS. Ngô Thị Hồng Điệp, Vụ Thư viện