Ngày 07/5/2010 Bộ trưởng y tế Nguyễn Quốc Triệu ký quyết định số 1538/QĐ-BYT về việc sáp nhập hai đơn vị là Viện Thông tin y học Trung