Căn cứ Công văn số 1555/BVHTTDL -TCCB ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đồng ý phê duyệt