Giới thiệu khái quát hai loại hình thư viện công cộng và thư viện chuyên ngành, đa ngành ở nước ta. Phân tích những mặt hạn chế của