Chiều ngày 20/6/2013, tại Bộ Quốc phòng, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức đánh giá nghiệm thu và xét