Khi tôi nghĩ lại, tôi không thể nhớ lần đầu tiên tôi tham gia cộng đồng Koha. Tôi nhớ rằng tôi đã chuyện với Chris Cormack trên IM