Với mục tiêu cung cấp cho các cán bộ thư viện đại học, cao đẳng kiến thức về kỹ năng thông tin (Information Literacy), kỹ năng xây dựng