Nghiên cứu – đào tạo (NC-ĐT) thư viện số Việt Nam (TVS VN) đóng vai trò hết sức quan trọng và là điểm khởi đầu cho sự phát