1. Vị trí công tác: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ 2. Ngạch cần tuyển Biên tập viên (17.141) 3. Trình độ