Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Phát triển năng lực thông tin ở các cơ quan TTTV phục vụ nghiên cứu giáo dục và đào tạo

Song song với việc xây dựng nguồn lực thông tin (nguồn tin, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực …) thì việc hỗ trợ và đào tạo người dùng tin là một yếu tố đặc biệt quan trọng để tăng cường tính hiệu quả của các dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu đào tạo. Trong thời đại số hóa và xã hội mạng như hiện nay, việc phát triển năng lực thông tin (information literacy) cho các cá nhân trong mỗi bối cảnh cộng đồng lại càng trở nên quan trọng. Bài viết này hướng vào việc phân tích mối quan hệ khăng khít giữa việc phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin và vấn đề phát triển nguồn lực thông tin ở các cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu đào tạo, qua đó đề xuất những hướng triển khai phát triển năng lực thông tin dựa trên đặc thù của cộng đồng người dùng tin và thực trạng nguồn lực thông tin của mỗi cơ quan thông tin thư viện.

Mục đích của báo cáo này là nhằm đóng góp một cách tiếp cận từ góc độ đào tạo người dùng tin trong bối cảnh của kỷ nguyên số hóa, nhằm góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thông tin ở các cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục.

Bài viết gồm 3 phần. Phần đầu sẽ hướng vào việc phân tích khái niệm về năng lực thông tin và đặc thù của việc phát triển năng lực thông tin trong các cơ quan thông tin thư viện phục vụ công tác nghiên cứu giáo dục. Phần hai tập trung làm rõ mối quan hệ của việc phát triển năng lực thông tin với việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin trong bối cảnh của các cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu giáo dục. Ở phần cuối, báo cáo này đưa ra những đề xuất trong việc phát triển năng lực thông tin cho cộng đồng người dùng tin ở các cơ quan thông tin thư viện nói trên.

Từ khóa: năng lực thông tin; kiến thức thông tin; information literacy; đào tạo người dùng tin; phát triển dịch vụ thông tin; thông tin phục vụ nghiên cứu giáo dục.

VietnamLib xin trân trọng giới thiệu bài viết này của ThS. Nghiêm Xuân Huy, giảng viên Trường ĐH KH XH& NV, ĐH QG Hà Nội. Bài viết được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo  “Tăng cường dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu giáo dục trong thời đại số hoá” do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đại học bang St Jose (Hoa Kỳ) tổ chức (tháng 9/2011)

Đọc toàn văn bài viết theo đường link sau: NghiemXuanHuy.toanvan.vie