Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức thư viện 2014

Thông tin Tuyển dụng từ vietnamlib.net

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức một số vị trí công việc.
Tuyển dụng 01 cán bộ thư viện, 01 Giám đốc TT CN Thông tin và Thư viện. Chi tiết xem tại đây