NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ MÃ NGUỒN MỞ KOHA                             SỬ DỤNG  LIVE CD Tóm tắt CD Koha Live là những công cụ hữu ích cho mục đích cài